متن سوال

آیا میتوان بدون مدیریت اسناد پروژه، اقدام به ارائه لایحه تاخیرات نمود؟

پاسخ سوال

مدیریت اسناد یکی از اساسی ترین الزامات برای تحلیل تاخیرات، بخصوص قبل از وقوع تاخیر و به روش Contemporaneous است. بدون وجود اسناد کافی، ممکن است ادعا به صورت Global یا همان چکی طرح شده و احتمال موفقیت آن کاهش می یابد. از طرفی، باید بدانیم که مدیریت اسناد باید در راستای طرح ادعا به صورت ساختار یافته صورت گیرد که این مستلزم یادگیری مبانی مدیریت برنامه ریزی و مدیریت مالی است. مبانی که در بخش اسناد و مدارک ارائه شده و جالب است بدانید پروتکل SCL این رویه را به صورتی ساختار یافته طبقه بندی کرده است که میتواند در قراردادها بکارگرفته شوند. مواردی که در این پروتکل در 6 بخش تقسیم‌بندی شده است و باید مبنای کار پیمانکاران و کارفرمایان قرار گیرد.