متن سوال

آیا توقف پروژه که ناشی از بارندگی باشد، و این اتفاق در دوره تمدید شده پیمان رخ داده باشد، تاخیر مجاز محسوب میشود؟ فرض کنیم پروژه 30 روز تاخیر دارد و در دوره تاخیر 21 روز بارندگی باشد. آیا پیش آگاهی ما از این موضوع بارندگی که در نوع خودش محال هم هست، این قابلیت را میدهد که این حجم از تاخیر را در آن 9 روز جبران کنیم؟ (فرض بر اینکه هیچ راهکاری جهت کار در روز بارندگی هم نباشد)

پاسخ سوال