متن سوال

آیا لایحه تاخیراتی که در ایران تدوین میشود، استاندارد است؟ وظیفه ارائه لایحه تاخیرات با چه فردی است و چگونه میتوان این موارد را بهبود بخشید؟

پاسخ سوال

لایحه تاخیراتی که در ایران تدوین میشود غالبا دچار مشکلات بسیاری است و این مشکلات ناشی از عدم دانش کافی ما در آشنایی با مبانی ساختار یافته تحلیل تاخیرات است. مبانی که بدون توجه بدانها، پاسخ های صحیحی بدست نیامده و میتواند نتایج تحلیل تاخیرات را به سمت یکی از طرفین جابجا نماید. اگر شما به عنوان پیمانکار درخواست مجاز کردن تاخیرات زمانی و یا ادعای کمی سازی مالی تاخیرات را میکنید، باید با این روش ها و تکنیک ها که در عرف استفاده میشوند، آشنا باشید. از طرفی، این وظیفه مشاور است که این رویه ها را در قرارداد تعیین کند و عدم تعیین این رویه ها میتواند باعث اختلافات زیادی گردیده و در صورت تخصص پیمانکار در این زمینه، نتیجه را کاملا جانبدارانه به سمت پیمانکار برگرداند. درباره چگونگی تدوین یک لایحه تاخیرات اصولی، در دوره آنالیز تاخیرات مفصل صحبت خواهیم کرد.