متن سوال

در پروژه‌ای پیمانکار باید بر اساس قرارداد، ساخت را انجام دهد (یعنی فقط فاز C بر عهده پیمانکار هست) و مهندسی و تامین مصالح بر عهده طراح و کارفرما است. پیمانکار قصد دارد برنامه زمان‌بندی را تنظیم کند، اما تاریخ دریافت نقشه‌ها و مصالح یا تجهیزات را طراح و کارفرما به پیمانکار اعلام نمی‌کنند. از نظر شما بهترین راه‌حل چیست؟

چکیده پاسخ سوال

در پاسخ به این سوال، بعد از بررسی دقیق‌تر شرایط پروژه، به ارائه راهکار ۴ مرحله‌ای پرداخته شده است تا پیمانکار بتواند با این فرآیند از مشکلات آتی جلوگیری نموده و اسناد کافی و قابل دفاع برای دفاع در زمان اختلاف با کارفرما را در اختیار داشته باشد. 

برای مشاهده کامل،اعضای غیرکانون باید محتوا را خریداری نمایند.