متن سوال

سوالی دارم در رابطه با چگونگی محاسبه و نحوه اثر گذاری عامل تاخیر در گردش مدارک مهندسی.

- (با توجه به این نکته که هرگونه وجود نقص و مشکل در هریک از نسخ مدارک ارسالی بر عهده پیمانکار است) فرض کنید مهلت بررسی کارفرما ۱۴ روز بوده و همچنین مهلت اصلاح و ارسال مجدد هر نسخه توسط پیمانکار ۵ روز می باشد بر همین اساس فرض کنید، Revision صفر مدرکی در برنامه زمانبندی می بایست در بازهزمانی ۱۴ تا ۲۷ برج ۷ مورد برسی قرار بگیرد که حتی زودتر و در تاریخ ۲۳ توسط کارفرما Commented شده است. بعد از آن پیمانکار در تاریخ ۸ برج ۹ Revision  بعدی را ارسال کرد اما تا تاریخ ۱۴ برج ۱ سال بعد از کارفرما پاسخی دریافت نشد. برای اعمال تاخیر مطابق روش IAP میزان تاخیر مجاز(قصور کارفرما) و همچنین نحوه اعمال تاخیر چه اندازه و به چه شکل است؟ ضمنا شناوری فعالیت ۱۰۹ روز می باشد.
- من هم موافق تکه تکه کردن تاخیرات مجاز هستم و به تبع آن مشاهده اثر هرکدام از تکه ها بر روی تاریخ پایان پروژه، اما موضوعی که وجود دارد، آن فعالیتی که در برنامه زمان بندی که متاثر از تاخیر قرار میگیرد را باید با افزایش زمان تحت تاثیر قرارداد یا با دست کاری در تقویم مخصوص آن فعالیت؟ دغدغه من نحوه صحیح اعمال تاخیر بر فعالیت برنامه است که آن تکه ها خودشان را نمایش دهند. 
 - پس خود فعالیت را به چند فعالیت با تاریخ بازه هایی که تاخیر بوجود آمده خرد کنم؟ بنظر بنده مجموع مدت زمان های تاخیر مجاز را اگر به مدت زمان آن فعالیت اضافه کنیم (فقط یک فعالیت تحت تاثیر قرار میگیرد که درواقع تایید TBE توسط کارفرماست) بازه وقوع  تاخیر درستی بدست نمی آید اگرچه میدانم شما اصلا روش IAP 
را پیشنهاد نمی دهید.

 

پاسخ سوال