متن سوال

آیا درباره نحوه نگارش ادعا در دوره مدیریت ادعا نیز صحبت میشود؟ 

پاسخ سوال

در دوره مدیریت ادعا درباره نوع نگارش کلیم و Writing style صحبت میکنیم و بخصوص این موضوع را  از حیث بین الملل مورد بررسی قرار میدهیم. علاوه بر آن درباره موارد حساس و ضروری برای ادعای موفق نکات مهمی را خواهیم گفت و درباره نوع و نحوه ادعای مالی و نکات آن یکسری بحث های بسیار مهمی را مطرح میکنیم که نمونه مثال های قراردادهای بین المللی زیادی داخل آن خواهد بود. از طرفی از نگاه کارفرما و نوع پاسخگویی به ادعا و نوع ارزیابی آن هم یک جلسه مفصل خواهیم داشت. این دوره از لحاظ تخصصی بودن موارد، مطالب مهمی را دربر میگیرد که احتمالا در ایران تا کنون مشاهده نکرده باشید. مواردی که شاید در ایران هیچ اصولی برای آن وجود نداشته باشد و میتوانید با فراگیری آن در این عرصه پیشتاز باشید. البته باید اشاره کنیم که برای یادگیری این مبانی حتما به مفاهیم آنالیز تاخیرات و به انواع مستند سازی و تحلیل های آن در قدم اول باید مسلط باشید.