متن سوال

آیا برای کمی سازی خسارات مالی تاخیرات، باید مدیریت مالی را در کنار فرمول‌ها فرا بگیرم؟

پاسخ سوال

فرمول های زیادی برای کمی سازی خسارات مالی تاخیرات، از جمله Eichleay, Hodson, Emden و ... وجود دارند که بعضا ایرادات جدی به آنها نیز گرفته میشود. اما باید توجه داشته باشید که حتی در صورت فراگرفتن این فرمولها و بدون فراگیری سیستم مدیریت مالی که بتواند گزارش هزینه‌ها را در بخش‌های برآورد و ثبت هزینه به درستی انجام دهد، این فرمولها کارایی لازم را ندارند. این مبانی به صورت کامل در دوره مدیریت مالی آموزش داده شده و مفصل در دوره آنالیز تاخیرات و تدوین لایحه تاخیرات موسسه یکپارچه میشود.