متن سوال

تحلیل تاخیرات میتواند به چه صورت هایی و در چه زمان هایی انجام شود؟

پاسخ سوال

موضوع اول این است که تحلیل تاخیرات در دنیا در دو زمان صورت میگیرد. زمانی که هنوز تاخیر حادث نشده و کارفرما برای اطلاع از تاثیر Change order های خود بر روی زمان، هزینه و تعهدات برنامه ای اقدام به الزام پیمانکار برای انجام این تاخیرات مینماید. طبیعی است که بدون این تحلیل ها، امکان تصمیم برای تدوین برنامه زمانی مجدد یا برنامه جبرانی ممکن نبوده و این موضوع به نفع طرفین قرارداد میباشد. موضوعی که در بسیاری از قراردادهای بین المللی به عنوان یک الزام مطرح میشود. البته تحلیل تاخیرات به صورت رایج پس از وقوع تاخیر انجام شده که برای این موضوع نیز روش های بسیاری وجود دارد. اما سوالی که وجود دارد، از کدام روش، در چه زمانی، با چه رویکردی و چه جزئیاتی باید استفاده شود؟ موضوعی که در دوره آنالیز تاخیرات، به صورت مفصل فرا خواهید گرفت.