متن سوال

در یک سری از قراردادها یک سری مایلستون Backward تعریف میشود؛ مثلا ۶ هفته قبل از Commissioning  این مدارک باید تحویل داده شود. سه هفته قبل آن  هم یک سری دیگر، و حالا  آن Commissioning تاریخش اول فیکس میشود. آیا چنین رابطه ای را میشود sf تعریف کرد؟
الان مثلا؛ یک اتفاقی افتاده است و آن تاریخ Commissioning را یک پیمانکار دیگر عقب انداخته و ما علاقه داریم درخواست تمدید زمانی نماییم. اگر رابطه SF را به صورت Backward ندهیم، آن Gate ها روی مسیر بحرانی جابجا نمیشود؟ راه حلش چیست؟

پاسخ سوال