متن سوال

نحوه تحلیل تاخیرات پیمانکاران جزء (Subcontractors) به چه صورتی است؟

پاسخ سوال

یکی دیگر از موضوعات مهم انالیز تاخیرات، تاخیرات پیمانکاران جزء (SCs) است. این تاخیرات که بعضا پیچیده نیز میباشد و در حضور سایر پیمانکاران جزء به موضوعی سخت تبدیل میشود، نیاز به تحلیلی جداگانه دارند. در واقع همانگونه که کارفرما به تاخیرات پیمانکار اصلی رسیدگی میکند، بسته به روش اجرای پروژه، در بسیاری از موارد این پیمانکار اصلیست که در نقش کارفرما برای پیمانکاران جزء ظاهر شده و باید نسبت به تحلیل تاخیرات اقدام نماید. در این زمینه نرم افزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه قابلیت کمک رسانی کمتری دارند. در اینجاست که باید از دانش فنی و یکسری مبانی استفاده نمود تا بتوان تحلیل تاخیرات را به شکل مناسبی انجام داد. این موضوع یکی دیگر از مباحثی است که در دوره جامع آنالیز تاخیرات (تدوین لایحه تاخیرات جامع) در موسسه آموزش داده خواهد شد. البته در بخش تحلیل تاخیرات پیمانکاران جزء (Subcontractors)، موضوع مهمی به نام قرارداد و تاثیر تاخیر سایر پیمانکاران بر روی عملکرد پیمانکار جزء دیگر به میان می آید. به همین دلیل در قراداد باید این موضوع تا حدی مشخص شود که این مورد نیز یکی دیگر از مباحث آنالیز تاخیرات در موسسه ACEMI است.