متن سوال

آیا الحاقیه ساختPMBOKرا در دوره مدیریت ادعا بررسی میکنید؟ آیا مبنای دوره مدیریت ادعا، الحاقیه PMBOK است؟

پاسخ سوال

این دوره یک تفاوتی دارد و آن این میباشد که در طول چرخه حیات پروژه از قبل طراحی تا پس از ساخت طراحی شده و سطح مبانی وسیعی را در بر میگیرد. اگرچه در کشورمان الحاقیه ساخت PMBOKدر این زمینه رایج است، اما به هیچ عنوان کافی نبوده و از عمق کافی برخوردار نیست. البته ما نیز این الحاقیه را بررسی میکنیم ولی سطح مبانی دوره مدیریت ادعا بسیار وسیع تر، تخصصی تر، عمیق تر و جامع تر از این الحاقیه است. دوره مدیریت ادعا (کلیم) موسسه ACEMI در سطوح مختلف، همراه با مثال های مختلف در سطوح بین المللی طراحی شده است و علاوه بر این موارد، روش هایی چون نحوه نگارش و مستندسازی و نوع ارائه کردن ادعا مورد آموزش قرار میگیرد.