متن سوال

وجود داشبوردهای مدیریت پروژه و سیستم های PMIS چه کمکی به مدیریت ادعا مینماید؟

پاسخ سوال

داشبوردهای مدیریت پروژه و سیستم های  PMIS در مدیریت ادعا اهمیت فراوانی دارند. در دوره مدیریت ادعا این موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد که PMIS در کدام بخش ها میتواند به مدیریت ادعا کمک نموده و در کدام بخش ها از کمک عاجز است. حتی نمونه داشبوردهای متعددی را خواهیم دید که در خارج از کشور تدوین شده اند و در مدیریت ادعا استفاده گردیده اند. در دوره مدیریت ادعا به اهمیت دوره Power BI
و داشتن داشبوردهای مدیریت پروژه نیز پی خواهیم برد. پس با استفاده از تلفیق مبانی دوره مدیریت ادعا و دوره هوشمندسازی مدیریت پروژه به کمک Power BI 
در مدیریت پروژه میتوانید یک کار بسیار ارزشمند انجام دهید.