متن سوال

چرا مباحث برنامه زمانبندی، مدیریت مالی و مدیریت اسناد و مدارک با تدوین لایحه تاخیرات مناسب ارتباط مستقیم دارد؟

پاسخ سوال

بحث تدوین لایحه تاخیرات از بخشهای مختلف تحلیلهای قراردادی، زمانی و مالی تشکیل شده است. برای این تحلیلها قطعا نیاز به شناخت دقیق برنامه و رعایت استانداردهای اولیه برای استفاده از تکنیکهاست. برنامه زمانی آینه ای از تعهدات قراردادی شما بوده و باید از اثرات آن بر روی تاخیرات آگاه باشید. از طرفی مباحث مالی ساختاری دارند که باید برای استفاده از تکنیک های کمی سازی تاخیرات نیز استفاده شوند. بدون استفاده از این ساختار مالی، امکان کمی سازی مالی تاخیرات با مشکلات زیادی مواجه میشود. از طرفی همه این موارد در قالب یک ساختار مدیریت اسناد مناسب نقش بسته و برای تحلیل ها نیاز به پیاده سازی ساختار مناسب مدیریت اسناد داریم. مواردی که به صورت یکپارچه در ساختار آموزشی موسسهACEMI تدوین شده است.