متن سوال

 آیا میتوان از گانت چارت (Gantt Chart) برای تحلیل تاخیرت استفاده نمود؟

پاسخ سوال

ممکن است شما به جای مسیر بحرانی (CPM) از Gantt chart استفاده کنید و این خود یک معضل برای روش های تحلیل تاخیرات ایجاد مینماید. اما این یک اتفاق رایج است و شما باید بتوانید صرف نظر از روش های آنالیز تاخیرات، بهترین تحلیل را حتی با در اختیار داشتن گانت چارت انجام دهید. ما این موضوع را با ارائه دو مثال تحلیلی در دوره آموزش میدهیم. این دقیقا همان دلیلی است که در سرفصل های دوره آنالیز تاخیرات در پروژه (تدوین لایحه تاخیرات جامع)، تحلیل با گانت چارت و حتی بدون داشتن برنامه زمانی گنجانده شده است.