دوره های برگزار شده مدیریت ساخت و پروژه
مهارت سخت (Hard Skill)

این مهارتها از دو سطح (۱) کارشناسی – اجرایی و (۲) ارشد – استراتژی، در 5 سطح و 11 حوزه دانشی تشکیل شده‌اند.

ادامه مطلب
مهارت نرم (Soft Skill)

این مهارت‌ها که در سطح توسعه فردی تعریف شده‌اند، به 5 سطح تقسیم شده و برای فعالان حوزه مدیریت ساخت و پروژه، الزام‌آور هستند.

ادامه مطلب
منتورینگ (Mentoring)

این مهارت‌ها که در سطح مدیریتی تعریف شده اند، به 5 سطح تقسیم شده و گام نهایی برای مدیران پروژه، پس از گذراندن مهارت‌های سخت و نرم هستند.

ادامه مطلب
مشاوران (Consultants)

این مهارت‌ها که در سطح مشاوره تعریف شده اند،به 5 سطح تقسیم گردیده و ویژه افرادی هستند که الزامات مدیریتی را گذرانده اند و به مشاوره پروژه‌ها میپردازند.

ادامه مطلب