رویکرد سیستماتیک ارزیابی مدیریت ریسک در پروژه های راهسازی صنعت ساخت

نوع منبع: مقاله
نویسندگان: Kumar و همکارانش - نویسنده چکیده: مهندس امیرسعید پوربخشایی
چکیده

صنایع مختلف دارای ریسکهای متفاوتی میباشند. اما در بین بیشتر کارشناسان و مطالعات انجام شده، یک اتفاق نظر وجود دارد و آن هم این است که صنعت ساخت دارای ریسک‌های بیشتری نسبت به سایر صنایع بوده و این موضوع در پروژه‌های راهسازی به دلیل گستردگی جغرافیایی و مواجهه با ریسک‌های ناشناخته زیرزمینی در زمان احداث سازه‌های زیرزمینی بیشتر هم نمایان می‌شود. یکی از نشانه‌های کشورهای توسعه یافته، توسعه کافی شبکه حمل و نقل آن کشور بوده و کشور هند نیز که یکی از کشورهای در حال توسعه است، توجه خاصی به این موضوع دارد. از این‌رو مطالعات متعددی نیز در جهت بهبود مدیریت احداث راه، در حوزه‌های دانشی موجود، در این کشور انجام شده است. در یکی از این مطالعات، در سال 2017، Prasanna Kumar و همکارانش، مطالعه‌ای را در جهت شناسایی ریسک‌های معمول در پروژه های راه با هدف استخراج و ارائه یک رویکرد سیستماتیک برای ارزیابی مدیریت ریسک در پروژه های ساخت راه، انجام دادند. در مطالعه انجام شده، Kumar ریسک را ترکیب احتمال وقوع یک حادثه و اثر آن بر اهداف پروژه شناخته که همان Risk Priority Number (RPN) می‌باشد. طی انجام مطالعات، 31 ریسک از بررسی‌های کتابخانه‌ای و مطالعات انجام شده قبلی و 13 ریسک از طریق مصاحبه با کارشناسان خبره و مدیران شاغل در این صنعت شناسایی، استخراج و در ۵ گروه (ریسک‌های فنی، سایت، سیاسی، محیطی و اقتصادی-اجتماعی) دسته بندی گردیده است. سپس پرسشنامه (با استفاده از طیف لیکرت ۵تایی) بین خبرگان توزیع و نتایج توسط نرم افزار SPSS تحلیل گردیده و راه حل‌هایی در برخی موارد پیشنهاد شده است. در بخش ریسک‌های فنی، ریسک تغییرات کارفرمایی، برنامه ریزی ناکافی و منابع مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است که بیش از 60 درصد پاسخ‌دهندگان اتفاق نظر دارند که ریسک تغییرات کارفرمایی بین کم تا خیلی کم قرار می‌گیرد و در خصوص ریسک برنامه‌ریزی ناکافی که به عنوان تاثیرگذارترین ریسک بر روی اهداف پروژه نیز شناخته شده است، بیش از 66 درصد پاسخ‌دهندگان بر این باور بودند که این ریسک بین میانه تا بسیار زیاد قرار دارد و از این عدد، 34 درصد پاسخ‌دهندگان اعتقاد داشتند که این ریسک بین زیاد تا بسیار زیاد قرار دارد. در خصوص منابع در دسترس پروژه نیز بیش از 40 درصد از پاسخ دهندگان اذعان داشتند که این ریسک بین میانه تا بسیار زیاد قرار دارد. راه‌حل‌هایی نیز پس از آنالیز و تحلیل پیشنهاد شده است. به طور مثال در مورد ریسک‌های برنامه ریزی می‌توان با برنامه‌ریزی‌های مناسب، مکرر و کوتاه مدت، ریسک‌های مربوط به این حوزه را کاهش داد و یا ریسک‌های مربوط به شرایط خاک را می‌توان با تحقیقات میدانی کافی پیش از شروع عملیات اجرایی به نسبت زیادی کاهش داد. در خصوص مابقی ریسک‌ها نیز تحلیل‌های لازم صورت گرفته که در مقاله به تفکیک آورده شده است. برای مطالعه بیشتر نسبت به این موضوع، توصیه میکنیم مقاله زیر را دانلود و مطالعه بفرمایید.


  • دانلود نسخه کامل:
  • نظرات
    هنوز نظری ثبت نشده است.
    برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.