مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)
زباله‌های ساختمانی و مدیریت آن به کمک مدل‌سازی اطلاعات ساخت (BIM)
بعد ششم BIM برای توسعه پایدار زیر ساخت ها
توسعه پایدار با کمک مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM)
6 ابزار مهم برای یکپارچه سازی Lean و BIM
یکپارچه سازی تفکر ناب (Lean) و مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)
معرفی کتابی در زمینه مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) و مدیریت ساخت
نکات مهم برای پیاده‌سازی موفق مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)
یکپارچه سازی زمان BIM-4D و GIS برای مدیریت زنجیره تامین در صنعت ساخت
یکپارچه سازی زمان BIM-4D و GIS برای مدیریت زنجیره تامین در صنعت ساخت

حدود 75 درصد از گردش مالی پیمانکاران در طول چرخه حیات پروژه‌های ساخت، مربوط به زنجیره تأمین منابع و مصالح پروژه بوده که این امر میتواند با استفاده از یکپارچه ساری BIM-4D و GIS دچار تحول شود. موضوعی که در این مقاله به آن پرداخته ایم. 


ادامه مطلب
نقشه راهی برای یکپارچه سازی BIM در چرخه حیات مدیریت پروژه
نقشه راهی برای یکپارچه سازی BIM در چرخه حیات مدیریت پروژه

اگرچه مدلسازی BIM از اهمیت زیادی برخوردار بوده و امروزه مورد توجه زیادی قرار گرفته است، اما با چالشهای زیادی همراه بوده و باید از نگاه مدیریت پروژه ای به شکلی متفاوت بررسی گردد. در این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته ایم.


ادامه مطلب
مدیریت ساخت بزرگراه با کمک پلتفرم BIM و GIS
نحوه تدوین نقشه اجرایی BEP در مدل سازی BIM
نحوه تدوین نقشه اجرایی BEP در مدل سازی BIM

پیاده‌سازی BIM در بسیاری از پروژه ها نه تنها مزایای زیادی به همراه ندارد، بلکه بعضا هزینه‌های زیادی به پروژه تحمیل مینماید. این اتفاق میتواند به دلیل برنامه ریزی نامناسب صورت پذیرفته که تدوین نقشه اجرایی BEP در مدلسازی BIM یکی از راهکارهای بهبود است.


ادامه مطلب
ترکیب BIM و GIS لازمه یک زیرساخت کارآمد
ترکیب BIM و GIS لازمه یک زیرساخت کارآمد

استفاده از BIM در پروژه های زیرساخت در مقایسه با بکارگیری آن در یک پروژه ساختمانی که در یک مختصات مکانی مشخص انجام میشود، دارای محدودیتهایی است. اما راهکار برطرف کردن این محدودیتها چیست؟ در این مقاله به ترکیب BIM با GIS پرداخته ایم.


ادامه مطلب
یکپارچه سازی زمان (4D) و هزینه (5D) در BIM
شبیه سازی بعد چهارم (4D) در BIM با کمک نرم افزار Navisworks
آشنایی با نرم افزار Navisworks برای مدلسازی 4D و 5D در BIM