متن سوال

سوالات زیادی درباره نقشه راه آموزشی موسسه و دوره های منتورینگ و مشاوران شده که در این پیام صوتی به آنها پاسخ داده ایم.

پاسخ سوال

چکیده پاسخ صوتی:
- نقشه راه موسسه در سایت و تقویم اموزشی موجود است که شامل مهارت های سخت و نرم منتورینگ و مشاوران است.

- زیرا هدف موسسه این است که کارشناسان و مدیران و مشاوران را در سطوح مختلف آموزش دهد.

- در مهارت های سخت مبانی را یاد گرفته تا کارشناس پروژه شویم.

- مهارتهای سخت برای آموزش کارشناسان در دو سطح کارشناسی و ارشد، دوره های منتورینگ برای آموزش مدیران و دوره های مشاوران برای آموزش مشاوران پروژه طراحی شده اند. 

- برنامه ریزی آموزشی موسسه بر اساس موسسات مدیریت ساخت در کشور آمریکا و تطبیقسازی با شرایط داخل تدوین شده و از انبوهی از مبانی و استانداردها و دستورالعملها در آن استفاده میشود. 

- ابتدا یاد میگیریم از این مهارت های سخت چطور استفاده کنیم سپس مهارت های نرم و مذاکرات را فرا گرفته و گام به گام پیش میرویم. 

- در هر سطح دوره منتورینگ برگزار میشود تا شرایط یک پروژه واقعی برای فراگیران تدوین شود.