متن سوال

بین دو رشته مدیریت ساخت و مدیریت پروژه برای عمران کدام یک را بهتر است ادامه دهیم؟

پاسخ سوال

چکیده پاسخ صوتی: 

- درباره این سوال قبلا توضیح داده شده و میتونید در پرسش و پاسخها مطالعه فرمایید.
- یک دیدگاهی در پشت این تقسیم بندیها است که باعث شده تفکیک این رشته ها اتفاق افتد.
- در پیام صوتی به طور کامل به شرح این تفاوتها در صنعت ساخت و احداث پرداخته ایم.