راهکارهای بهبود مدیریت ارزش کسب شده (EVM) از منظر زمانی – بخش دوم

راهکارهای بهبود مدیریت ارزش کسب شده (EVM) از منظر زمانی – بخش دوم

در نوشته بخش اول، به این نکته پرداخته شد که روشهای مدیریت برنامه زمانی کسب شده (Earned Schedule Management) و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﺴﺐ ﺷﺪه (Earned Duration Management)، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﻂ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارزش ﮐﺴﺐ ﺷﺪه (Earned Value Management) ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﺪرت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎﻟﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﮔﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از آن ﺟﻬﺖ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه ﺑﺮ اﻫﺪاف ﭘﺮوژه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ دﻗﯿﻖ ﻣﺪت زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮوژه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ. ازﯾﻨﺮو، در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ Andrade و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 2019 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺪﻟﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدد ﮐﻪ دﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ زﻣﺎن ﭘﺮوژه را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

در واﻗﻊ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارزش ﮐﺴﺐ ﺷﺪه (EVM) و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﺴﺐ ﺷﺪه (EDM) رخ میدهد، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪي ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮوژه در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﯿﮕﺮدد. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي روﺷﻬﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺗﻌﺪادي از ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﺗﺴﺖ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪل ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.   

در حقیقت، این مطالعه ضمن اشاره به روش های پیش بینی توسط 3 تکنیک فوق الذکر، قابلیت پیش بینی را در روشهای محتلف و به کمک داده های حقیقی یک پروژه و با بسط و گسترش مفهوم P-Factor به C-Factor مقایسه میکند. مفهوم P-Factor یعنی قسمتی از نتایج Earned Value در تناسب با خط مبنا یا به بیان ساده P-Factor، فعالیتهایی را شامل میشود که باید یا تکمیل شده باشد یا در حال انجام باشد. در واقع P-Factor به شکل زیر تعریف میشود. 


این کسر نمایانگر فعالیت هایی است که طبق خط مبنا صورت نمی گیرند و در انجام آن ها موانع و یا دوباره کاری هایی وجود دارد. در واقع این ایده این فرض را میکند که به صورت کلی منابعی که به فعالیت های دچار مشکل تعلق دارند، پس از بروز موانع، به فعالیت هایی که می توانند ارزش کسب کنند انتقال می یابند.
باید این موضوع مهم را نیز مطرح نماییم که یکی از نویسندگان این مطالعه، آقای پرفسور Mario Vanhoucke در دانشگاه بلژیک میباشد که در زمینه بسط و توسعه مبانی و مفاهیم مربوط به ارزش کسب شده تحقیقات ارزشمندی انجام داده است. ایشان در زمینه های برنامه یکپارچه زمانبندی پروژه، مدیریت ریسک و کنترل پروژه بیش از 60 مقاله بین المللی در نشریات معتبر به چاپ رسانیده است و همچنین کتاب ارزشمندی به نام Measuring Time در سال 2009 را به چاپ رسانیده است.
در واقع این کتاب به مفهوم Earned Schedule به صورت کامل پرداخته و مثالهایی را نیز در دنیای واقعی بررسی نموده است. هر چند ترجمه این کتاب نیز توسط انتشارات دیباگران با عنوان "ارزیابی عملکرد زمانی پروژه با مدیریت ارزش کسب شده" در بازار کشورمان موجود میباشد. کتاب اصلی و مقاله مربوط به نوشتار فوق که حاوی اطلاعات ارزشمندی است را در ادامه می توانید مشاهده فرمایید.
دانلود جزئیات این مقاله

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.

در بزرگترین و تخصصی‎‎‎‎‎‎‎ترین رویداد مدیریت ساخت کشور
منتظر دیدار شما هستیم!

در دومین سمپوزیوم بین‌المللی مدیریت ساخت (ICMS)، که حدود 1000 شرکت‌کننده از مهندسان، پیمانکاران، کارفرمایان، مشاوران، کارشناسان، مدیران، اساتید، مدرسان و مدیران عامل صنعت ساخت با هدف ایجاد بزرگ‌ترین اکوسیستم تخصصی در صنعت ساخت گرد هم می‌آیند، منتظر دیدار شما هستیم.

ارتباط با موسسه
info@dralavipour.com
ساعات کار

شنبه الی چهارشنبه: ۱۷-۹ و پنجشنبه ۱۲-۸