راهکارهای بهبود مدیریت ارزش کسب شده (EVM) از منظر زمانی – بخش اول

راهکارهای بهبود مدیریت ارزش کسب شده (EVM) از منظر زمانی – بخش اول

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﻮﯾﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي اوﻟﯿﻪ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ در اﺟﺮا اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اوﻟﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎﯾﻠﺴﺘﻮﻧﻬﺎي (Milestones) ﻣﺨﺘﻠﻒ، در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺮوژه را در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه در زﻣﺎن و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﺪه، ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده و در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارزش ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻫﻤﺎن Earned Value Management System اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺰﯾﻨﻪ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ، ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪ، زﯾﺮا ﻫﻤﻮاره ﺑﯿﻦ زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﭘﺮوژه ﻫﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﺑﺎرﻫﺎ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮوژه ﻧﯿﺰ دﭼﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﮔﺮدد. اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮاردي ﻫﻤﭽﻮن محدوده ﭘﺮوژه و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻨﻬﺎ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل زﻣﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل، Fleming و Koppelman در ﺳﺎل 2004 ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ شاخص ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ (SPI) ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐﺮدن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮوژه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد.

اﻣﺎ راﻫﮑﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن:
- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارزش ﮐﺴﺐ ﺷﺪه (EVM)
- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه (ESM)
- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﺴﺐ ﺷﺪه (EDM)
را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.


برای مشاهده کامل،اعضای غیرکانون باید محتوا را خریداری نمایند.
دانلود جزئیات این مقاله

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.

در بزرگترین و تخصصی‎‎‎‎‎‎‎ترین رویداد مدیریت ساخت کشور
منتظر دیدار شما هستیم!

در دومین سمپوزیوم بین‌المللی مدیریت ساخت (ICMS)، که حدود 1000 شرکت‌کننده از مهندسان، پیمانکاران، کارفرمایان، مشاوران، کارشناسان، مدیران، اساتید، مدرسان و مدیران عامل صنعت ساخت با هدف ایجاد بزرگ‌ترین اکوسیستم تخصصی در صنعت ساخت گرد هم می‌آیند، منتظر دیدار شما هستیم.

ارتباط با موسسه
info@dralavipour.com
ساعات کار

شنبه الی چهارشنبه: ۱۷-۹ و پنجشنبه ۱۲-۸