متن سوال

خدمات مشاوره موسسه شامل چه مواردی است و چه شرایطی دارد؟

پاسخ سوال

- خدمات مشاوره موسسه نیز بر اساس نقشه راه موسسه ارائه میگردد.

- این خدمات در 12 بخش ارائه شده و میتواند به شکلی یکپارچه ارائه شود.

- شرایط هزینه ای خدمات نیز بسته به هر پروژه متفاوت است اما ساختار مشخصی در موسسه دارد.