متن سوال

درباره دوره منتورینگ توضیح میدهید؟

پاسخ سوال

- این دوره در هر سطح از نقشه راه برگزار شده و در هر سطح پروژه های مختلفی تعریف میشود که زیر نظر اساتید موسسه اقدام به انجام پروژه در یک فرآیند تیمی خواهید نمود. 

- برای حضور در این دوره ها (به طور مثال دوره سطح 1 منتورینگ)، باید پیشنیازهای این سطح (دوره های مهارت سخت و نرم) گذرانده شوند. 

- این دوره ها عموما هم طولانی و هم بسیار پر زحمت هستند که البته زیر نظر اساتید موسسه اقدام به اجرای پروژه و یادگیری خواهید نمود.