متن سوال

درباره دوره برنامه ریزی پروژه و پیشنیازها و نکات مهم برای حضور در این دوره توضیح میدهید؟

پاسخ سوال

چکیده پاسخ صوتی:
- درباره این دوره مفصل در این پرسش، پاسخ داده شده است. 

- توضیحات تکمیلی بیشتر آنکه نرم افزارها صرفا ابزارهای اجرای کار ما بوده برای آنکه کارمان تسهیل شود. 

- برای یک برنامه ریز پروژه، قبل از یادگیری نرم افزارهایی چون MSP و P6، یادگیری مفاهیم و الزامات و چکلیستها و نحوه ارزیابی برنامه مهم است. 

- اگر برنامه زمانبندی مشکل داشته باشد، نرم افزارها خروجی مناسبی نخواهند داشت (ضرب المثل معروف Garbage in Garbage out)