متن سوال

آیا حضور در دوره برنامه ریزی پروژه الزامیست؟ یا همان حضور در دوره های نرم افزارهایی مانند MSP و P6 کفایت میکند؟

پاسخ سوال

چکیده پاسخ صوتی:
- دوره برنامه ریزی پروژه پیشنیاز بسیاری از دوره ها میباشد (دوره های نرم افزارهای MSP و P6، آنالیز تاخیرات، مدیریت ادعا، اصول ناب، نرم افزارهای Navisworks و Synchro، مدیریت ریسک، مشاوران برنامه ریزی، منتورینگ سطح 1 و...)

- اصل و اساس کار در موسسه؛ دوره برنامه ریزی پروژه میباشد. ( هرکاری را که قصد انجام آن را داشته باشیم احتیاج به یک برنامه مناسب و اصولی داریم)

- حتی اگر در زمینه MSP بهترین دانش نرم افزاری را هم داشته باشیم، زمانیکه برنامه ریزی مناسب نباشد، قطعا به مشکل برمیخوریم.

- نرم افزارها آنالیز ساخت پذیری و اجراپذیری را برای ما انجام نمیدهند، ارزیابیهای برنامه زمانی را یاد نمیدهند و...

- هیچ موردی در موسسه بی دلیل تعریف نشده است، اگر میگوییم این مبحث پیشنیاز است اصولی در پس آن وجود دارد (نقشه راه).