متن سوال

برای انجام پروژه های تحقیقاتی در ارتباط با مباحث Building life cycle assessment و Building cost cycle assessment
ادغام این مباحث با BIM یا باهم دیگر، به چه دیتابیس هایی معمولا نیاز دارد؟ اگر مطالعه موردی قرار باشد از پروژه های داخلی انتخاب شود، آیا قابلیت تحقیق دارد؟

 

پاسخ سوال

چکیده پاسخ صوتی:
- دو بحث داریم یکی Life cycle costing و دیگری .life cycle analysis
- در این زمینه دوره ای در موسسه برگزار گردیده است که میتوانید ویدیوهای آن را از اینجا تهیه نمایید.
- در ارتباط با انجام این تحقیق در ایران دچار چالش خواهید شد و آن بدان علت است که دیتا و اطلاعات صحیح و واقعی و کاملی نداریم و بعید است بتوانید به دیتای مناسبی دسترسی پیدا کنید (البته این سخن قطعیت ندارد).
- البته موضوع چرخه حیات و تحلیلهای مربوط به Life Cycle در دنیا نیز همچنان ضعفهای زیادی دارد.