متن سوال

من مجبور هستم که زمان اتمام یه پروژه ای را 2 ماه کاهش دهم.

در MSP ستون بحرانی را آوردم و زمان فعالیت هایی که بحرانی هستند را کاهش دادم، اما پروژه را که آپدیت میکنم، زمان پایان تغییری نمیکند علتش چه چیزی میتواند باشد؟

 

پاسخ سوال

- شما ممکن است یک مسیر بحرانی نداشته باشید و با تغییر زمان یک فعالیت که روی یک مسیر بحرانی وجود دارد، مسیر دیگری ممکن است همچنان زمان نهایی پروژه شما را کنترل کند.

- یا حتی این امکان وجود دارد که مسیر نزدیک بحرانی داشته باشید که وقتی یک مسیر با کاهش مواجه میشود و از حالت بحرانی خارج میشود، مسیر نزدیک بحرانی به مسیر بحرانی تبدیل شده و کنترل کننده زمان پروژه شما را در دست بگیرد.

- لزوما نباید به فعالیت ها توجه کنید و باید مسیرها در کنار فعالیتها بررسی شوند.

- همچنین باید سایر مسیرهای بحرانیتان را کنترل کنید و هم مسیرهای نزدیک بحرانی که به سبب تغییر زمان سایر فعالیت های بحرانی به بحرانی تبدیل میشوند. پیشنهاد میکنیم روشهای TIME COST TRADEOFF را ببینید.

- این مبانی را در دوره برنامه ریزی پروژه آموزش میدهیم.