متن سوال

آیا رعایت پیشنیاز دوره های موسسه اجباریست یا اختیاری؟ این پیشنیازها چرا تعریف شده اند و اساس تعریف آنها چیست؟

پاسخ سوال

چکیده پاسخ صوتی:
- پیشنیاز دوره ها اجباری نمی باشد، اما به واسطه یکپارچگی مبانی ارائه شده در دوره های موسسه و تجربه ما، قطعا باید این پیشنیازها برای تکمیل فرآیند یادگیری طی شوند.

- دلیل تعریف شدن پیشنیاز بخاطر این موضوع است که کیفیت یادگیری و درک مطالب در شما بالا برود زیرا اساسا مبانی که در دوره های موسسه ارائه میشود چیزی نیست که حتی افراد با تجربه ما به صرف تجربه از آنها مطلع باشند. 

- از طرفی به دلیل ارجاع بسیار زیاد به مطالب دروس پیشنیاز و یکپارچکی مطالب دوره ها با هم، بسیاری از افراد شرکت کننده در دوره های قبلی به دلیل عدم رعایت و شرکت در دوره های پیشنیازی به مشکل بر میخورند.

- تاکید ما بر شرکت در دوره های پیشنیازی حتی با وجود سابقه 10 الی 15 ساله است. 

- این موضوع ناشی از تجربه فعالیت ما در طی این سالها میباشد.