متن سوال

فرق بلاگ با منابع کاربردی که در سایت موسسه تفکیک شده است، در چیست؟

پاسخ سوال

چکیده پاسخ صوتی:

- در لیست موسسه دو قالب وجود دارد که از هم جدا هستند:

1. قالب اول منابع کاربردی که ما در آن صرفا به معرفی منابع کاربردی برای تحقیقات و مطالعات بیشتر، بخصوص برای دانشگاهیان پرداخته ایم.

2. قالب دیگری بلاگ میباشد؛ که به تولید محتوا و مقالات نوشتاری از سوی خود نویسنده و به جهت فرهنگسازی بیشتر در زمینه اجرا پرداخته ایم.

- هر دوی این قالبها جنبه فرهنگسازی داشته و در کنار پادکستها و TV موسسه هدف مشخصی را طی مینمایند.