متن سوال

اهمیت مدیریت مالی و تدوین شبکه جریان نقدینگی در زمان مناقصه و به روزرسانی پیش بینی ها در طول اجرا برای پیمانکاران تا چه انداره می باشد؟

پاسخ سوال

چکیده پاسخ صوتی:
- بزرگترین و مهم ترین عامل شکست کمپانی های پیمانکاری بزرگ در دنیا، بحث مالی و در پس آن تامین مالی میباشد.

- کمپانی های پیمانکاری باید ساختار حسابداری مبتنی بر سیستم پروژه را داشته باشند و این موضوع صرفا بخاطر مسائل مالی نیست؛ بلکه بخاطر کلیم (مدیریت ادعاء و اختلافات) و آنالیز تاخیرات نیز میباشد.

- شبکه جریان نقدینگی پروژه و سازمان با یکدیگر متفاوت بوده و باید به صورت جداگانه بررسی و رصد شوند. 

- مسئله تامین مالی پیمانکار بسیار مهم است. برای مشخص نمودن این موضوع باید در ابتدای پروژه پیش بینی شبکه جریان نقدینگی را داشته باشیم.

- همه این موارد را به صورت جامع در دوره مدیریت مالی، حسابداری و هزینه پروژه فرا میگیرید.