متن سوال

پیش نیازهای دوره مالی چیست؟ بنده دوره های برنامه ریزی و آنالیز تاخیرات را نتوانستم شرکت کنم.

 

پاسخ سوال

دوره مدیریت مالی پیشنیازی ندارد ولی باید بدانیم که مباحث دوره ها با هم مرتبط است اما بحث ارتباط داشتن این مباحث با پیش نیاز متفاوت است.

بطور مثال: از مباحث مالی در آنالیز تاخیرات استفاده میشود. اما این دو پیش نیاز هم نیستند بلکه تکمیل کننده هم هستند. در دوره مالی و برنامه ریزی هم همین شرایط است. میتوانید پیشنیاز همه دوره ها را از تقویم هر سال مشاهده نمایید.