دپارتمان مدیریت مالی و هزینه
دپارتمان مدیریت مالی و هزینه

موضوعات مدیریت مالی، مدیریت هزینه، ارزیابی اقتصادی و بحثهای مربوط به فاینانس و تامین مالی پروژه ها موارد بسیار مهمی هستند که باید در محدوده دانشی متفاوتی آموزش داده شوند. از اینرو در موسسه دپارتمانی جداگانه برای مباحث مدیریت مالی پروژه، مدیریت هزینه پروژه، ارزیابی اقتصادی پروژه و تامین مالی پروژه و با الگوبرداری از ساختارهای بین المللی با مطابقت سازی با داخل کشور ایجاد شده تا آموزشهای این محدوده دانشی به صورتی منسجم ارائه گردد.

مستندات
تاریخ برگزاری: 27 فروردین 1399 تا 27 فروردین 1399
تاریخ برگزاری: 06 شهریور 1398 تا 10 مهر 1398
تاریخ برگزاری: 03 آبان 1399 تا 01 آذر 1399
تاریخ برگزاری: 30 خرداد 1400 تا 03 مرداد 1400
تاریخ برگزاری: 01 خرداد 1401 تا 05 تیر 1401
تاریخ برگزاری: 20 تیر 1401 تا 22 تیر 1401
تاریخ برگزاری: 24 مهر 1400 تا 24 مهر 1400
تاریخ برگزاری: 12 آذر 1398 تا 30 آذر 1398
تاریخ برگزاری: 13 اسفند 1400 تا 24 دی 1399
تاریخ برگزاری: 13 اسفند 1400 تا 13 اسفند 1400
تاریخ برگزاری: 08 تیر 1401 تا 30 تیر 1401
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.