گردهمایی انجمن مدیریت ساخت آمریکا (CMAA)
فروردین 1393

یکی از مهمترین انجمنهای مدیریتی در آمریکا انجمن مدیریت ساخت آمریکا است که به CMAA معروف است. این انجمن در بسیاری از دانشگاههای آمریکا نیز انجمنهای دانشجویی دارد که بسیار فعال میباشند و سهم زیادی در ارتقای دانش مدیریت ساخت و پروژه دارند. دکتر علوی‌پور به علت علاقه و فعالیتی که در این انجمن داشتند، هر ساله در مراسم آن نیز شرکت مینمودند.