آنالیز تاخیرات-سطح مدیران ارشد در شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
6 مهر 1400

در این دوره 3 ساعته که برای مدیران ارشد شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریائی ایران برگزار شد، به بررسی ساختار برنامه ریزی، قراردادی و حقوقی تاخیرات پرداخته و یک نقشه راه متفاوتی را ارائه نمودیم. برای جزئیات بیشتر میتوانید مبانی دوره آنالیز تاخیرات این دوره را مشاهده نمایید.