فرآیند جامع آنالیز تاخیرات در پروژه در شرکت پترو پایدار ایرانیان
25 شهریور 1399

این دوره 40 ساعته که درباره " فرآیند جامع آنالیز تاخیرات در پروژه " بود در شرکت پترو پایدار ایرانیان از تاریخ 25 شهریور تا 11 آبان 1399 با ارائه دکتر سید محمدرضا علوی پور برگزار گردید.

مهم ترین سرفصل ها:
- مقدمه
  - معرفی دوره آموزشی
  - مفاهیم مهم در برنامه ریزی و زمانبندی برای آنالیز تاخیرات
  - آنالیز تاخیرات از نگاه قراردادی
  - آنالیز تاخیرات همزمان (Concurrent Delays)
- آنالیز زمانی تاخیرات قبل از وقوع تاخیر و اختلاف  (Contemporaneous Schedule Analysis)
  - فرآیند جامع برای پیش بینی و آنالیز تاخیر قبل از وقوع
  - آّنالیز تاخیرات در شرایطی که Gantt Chart داریم!         
  - آنالیز تاخیرات در شرایطی که CPM داریم!
  - آنالیز تاخیرات در شرایطی که برنامه زمانبندی نداریم!
آنالیز زمانی تاخیرات بعد از وقوع تاخیر و اختلاف (After-the-Fact Schedule Analysis
  - فرآیند جامع آنالیز تاخیرات با استفاده از روشهای Forensic Schedule Analysis
  - آنالیز مالی تاخیرات
  - آنالیز خسارات وارده به کارفرما
  - آنالیز خسارت وارده به پیمانکار
- آنالیز تاخیرات بر اساس قوانین حقوقی ایران