دوره BIM در شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
13 بهمن 1398

این دوره یک روزه که درباره "استراتژی پیاده سازی BIM در طول چرخه حیات پروژه" بود در شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی خلیج فارس (PIDMCO) در تاریخ 13 بهمن 1398 در ۳ بخش زیر با ارائه دکتر علوی پور برگزار گردید:

بخش اول: نقشه راهی به نام BIM
بخش دوم: استراتژی پیاده سازی BIM
بخش سوم: مدیریت و کنترل پروژه با استفاده از BIM (با مطالعه موردی پروژه Marlins Ballpark در آمریکا)