همکاری با شرکت پرن بتن
سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲

دکتر علوی پور چندین سال و در سمتهای مختلفی در این شرکت فعالیت میکردند به طوریکه در بازدیدهای مختلف از شرکتهای تامین کننده مواد اولیه و ساخت ماشین آلات، به همراه تیم تخصصی عازم شرکتها میشدند و در تصمیم گیری به مدیرعامل کمک مینمودم. اگرچه فعالیت ایشان در این شرکت از یک سرپرست ساده در تابستان سال 1385 شروع شد اما فعالیت تمام وقت خود را از سال 1389 در این شرکت ادامه دادند. عملکرد ایشان در این شرکت تنها معطوف به سرپرستی و مشاوره نبود، بلکه تدوین استاندارد و دستورالعملهای ایزو، اطمینان از پیاده سازی صحیح استانداردها و دفاع در جلسات نیز به ایشان سپرده شده بود.