استراتژی مدیریت مالی و هزینه در طول چرخه حیات پروژه (سطح معاونت و مدیران ارشد) در شرکت مپنا لوکوموتیو
21 مرداد 1399

این دوره 8 ساعته که درباره " استراتژي مدیریت مالی و هزینه در طول چرخه حیات پروژه " در سطح معاونت و مدیران ارشد بود در شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا در تاریخ 21 مرداد و 3 شهریور 1399 با ارائه دکتر سید محمدرضا علوی پور برگزار گردید.

مهم ترین سرفصل ها:
- مروری بر مفاهیم و اهمیت ایجاد سیستم مدیریت مالی، حسابداری و هزینه در پروژه به صورت یک ساختار یکپارچه
- مروری بر ساختار مدیریت حسابداری پروژه
- مروری بر ساختار مدیریت هزینه پروژه
- آنالیز چرخه حیات در پروژه (LCA) و آنالیز هزینه چرخه حیات پروژه (LCC)
- استاندارد بین المللی مدیریت هزینه (ICMS)
- تعیین بودجه و برآورد هزینه با استفاده از دستورالعملهای AACE RP 18R-97 و AACE 56R-08
- مروری بر ساختار مدیریت مالی پروژه و سازمان پروژه محور