سمینار صنعت ساخت و الزامات مدیریتی آن در دانشگاه هنر تهران
28 آبان 1398

سمینار صنعت ساخت و الزامات مدیریتی آن در تاریخ 28 آبان 1398 در دانشگاه هنر تهران برگزار شد و دکتر علوی پور به مدت 2 ساعت در اینباره سخنرانی نمودند. بعد از برگزاری این سخنرانی به سوالات دانشجویان پاسخ داده شد و قرار بر این شد با همکاری دکتر فلسفی که متولی برگزاری این سمینار بودند و همچنین دانشگاه هنر تهران، این سخنرانیها و برنامه های آموزشی ادامه یابند.