دوره مدیریت ریسک در پروژه در شرکت هیدکو
18 اردیبهشت 1399

این دوره ۲۴ ساعته که درباره "مدیریت ریسک در پروژه" بود در شرکت شرکت توسعه صنعت انرژی هرمزان - هیدکو (HEIDCO) از تاریخ 18 تا 29 اردیبهشت 1399 با سرفصلهای زیر با ارائه مهندس شروین کریمیان پور برگزار گردید:

مهم ترین سرفصل ها:
- مفاهیم پایه، برنامه مدیریت، فرآیند شناسایی، فرآیند آنالیز ریسک کیفی و کمی، واکنش پاسخ به ریسک
- اجرای برنامه کاهش به ریسک ها و مونیتور کردن ریسک ها در طول چرخه حیات پروژه
- آشنایی با فرآیند ارزیابی ریسک پروژه و ارائه شرح مختصر پروژه
- مطالعه موردی ارزیابی ریسک پروژه بصورت کیفی
- نهایی سازی ریسک رجیستر و تهیه گزارش PRA توسط گروه ها
- آشنایی با روش سنتی  Three - Point Estimate
- معرفی روش Risk Driver، انواع ریسکها و مزایای روش Risk Driver نسبت به روش Three - Point Estimate
- کارگاه مطالعه موردی برنامه زمانبندی پروژه به صورت عملی
- مرور ریسک رجیستر تهیه شده در کارگاه ارزیابی ریسک های پروژه
- بررسی ریسک کمی برای تعیین احتمال و اثر ریسک ها بصورت طوفان فکری با استفاده از روش Risk Driver
- تخصیص ریسک ها به برنامه زمانبندی با نرم افزار Primavera Risk Analysis
- اجرای مونت کارلو و تحلیل نمودار توزیع و تورنادو
- تهیه گزارش آنالیز ریسک زمانی پروژه