تفاهم نامه بین موسسه ACEMI و شرکت بین المللی سنگ بنای مشاوره مدیریت (MCC)
9 دی 1399

این تفاهم نامه بین موسسه مهندسی و مدیریت ساخت علوی پور (ACEMI)  و شرکت بین المللی سنگ بنای مشاوره مدیریت (MCC) و به دو زبان فارسی و انگلیسی امضاء گردید. از آنجا که هم در کشورمان و هم در منطقه ظرفیتهای خالی فراوان و البته ضعفهای زیادی در زمینه مدیریت پروژه های صنعت ساخت وجود دارد، این تفاهم نامه قطعا میتواند منجر به تحولات عمیقی در این حوزه بخصوص با همکاریهای بین رشته ای طراحی شده مطابق با این تفاهم نامه گردد. این تفاهم نامه پس از ماهها تلاش یک تیم اجرایی تدوین گردید و در نهایت به امضای مدیران عامل این دو مجموعه رسید.