اولین کنفرانس حقوق ساخت ایران
17 بهمن 1398

کنفرانس حقوق ساخت اولین بار در کشور و به همت دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و همیاری و همفکری بسیاری از اساتید و متخصصان برگزار در تاریخهای 17 و 18 بهمن 1398 برگزار شد. دکتر علوی پور به عنوان شورای سیاستگذاری، هیئت علمی و سخنران در این کنفرانس حضور داشتند.