سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در ایران
بهمن 1396

در این کنفرانس، دکتر علوی‌پور به ارائه مقاله‌ای در زمینه تامین مالی پروژه‌ها پرداختند. مقاله‌ای که با همکاری پروفسور Arditi نوشته شده بود و در این کنفرانس ارائه شد.