پروژه مسکونی دانشگاه شیکاگوی آمریکا
شهریور 1394

بسیاری از دانشگاهها برای رفاه دانشجویان اقدام به ساخت ساختمانهای مسکونی مینمایند. دانشگاه شیکاگوی آمریکا نیز در دستور کار خود پروژه مسکونی بزرگی را قرار داده بود که اکنون به بهره برداری رسیده و نه تنها برای دانشجویان رفاه خوبی را فراهم آورده، بلکه برای دانشگاه نیز مزایای اقتصادی فراوانی را به همراه آورده است. درک ابعاد این پروژه تجربیات ارزشمندی را به همراه دارد.