بازدید از شرکت Caterpillar در آمریکا
فروردین 1396

یکی از تجربیات بینظیر بازدید از سایت شرکت caterpillar است که با انواع ماشین آلات سنگین و مدرن آن آشنا میشوید. بازدیدی که یک روز به طول انجامید و تجربیاتی را به همراه داشت که بسیار ارزشمند هستند.