دومین، سومین و چهارمین کنفرانس بین المللی بیم (مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM)
11 اردیبهشت 1398

کنفرانسهای دوم و سوم و چهارم در سال‌های 1398، 1399 و 1400 برگزار گردید. هر چند هنوز موضوع بیم (مدلسازی اطلاعات ساختمان) در کشورمان نیاز به مطالعه، بررسی و فعالیت بیشتری دارد، اما این کنفرانسها میتواند نتایج مناسبی را برای رشد این عرصه ایفا نماید. دکتر علوی پور نیز در این کنفرانس سخنرانی درباره وظایف مدیر ساخت (construction manager) و نحوه پیاده سازیBIM در طول چرخه حیات پروژه توسط CM صحبت نمودند که بازخوردهای بسیار مناسبی از این سخنرانی بدست آمد.