همکاری دکتر علوی‌پور به عنوان TA با دانشگاه Illinois Tech
سال 1394 الی 1396

دکتر علوی‌پور در زمان تحصیل در آمریکا به عنوان دستیار آموزشی پروفسور Raymond Lemming مشغول به فعالیت بود و در زمینه‌های مختلفی به امور تدریس میپرداخت.مهمترین این موارد عبارت بودن از مدیریت مالی پروژه ها، موارد حقوقی پروژه های ساخت، برآورد هزینه و مدیریت آن در طول پروژه، موارد مربوط به تامین مالی پروژه ها و سایر موارد مرتبط با مدیریت ساخت.