همکاری دکتر علوی‌پور به عنوان RA با دانشگاه Illinois Tech
سال 1393 الی 1396

دکتر علوی پور در زمان فعالیتشان در دانشگاه Illinois Tech در موارد متعددی مشغول به تحقیق و مطالعه بودند که موضوعات متعددی از جمله برنامه ریزی، فاینانس، مدیریت هزینه، مباحث قراردادی و تاخیرات، برنامه ریزی پروژه، بهینه سازی، و موارد متعدد دیگر مربوط به مدیر و مدیریت ساخت را در بر میگرفت. همچنین ایشان مطالعاتی را به مدت 2 سال برای انجمن مدیریت ساخت آمریکا و بخش مدیریت ساخت انجمن مهندسان عمران آمریکا انجام دادند که نتایج آن بعدها تبدیل به مقاله چاپی شد و نتایج آن نیز در کنفرانسی در تگزاس آمریکا نیز ارائه گردید.