• ۰۹۱۲-۲۱۵-۲۱۵-۶
  • ۸۸۶۵۲۸۱۸-۲۰ (۰۲۱)

آنالیز تاخیرات بعد از وقوع اختلاف با استفاده از روشهای AACE-29R-03 و پروتکل SCL