پرسش و پاسخ های مدیریت ساخت و پروژه

لیست پرسش و پاسخها

 • نقش مدیریت اسناد در لایحه تاخیرات

  آیا میتوان بدون مدیریت اسناد پروژه، اقدام به ارائه لایحه تاخیرات نمود؟

  نمایش پاسخ
 • مدیریت ادعا (Claim) در مرحله قبل از طراحی و طراحی
 • اصول ناب (Lean) یکی از پیشنیازهای اصلی BIM
 • تحلیل تاخیرات در مراحل مختلفی از پروژه
 • تفاوت آنالیز تاخیرات با مدیریت ادعا
 • ارتباط مدیریت پروژه با BIM و نرم افزارهایی چون Navisworks
 • اصول ناب (Lean) در مدیریت پروژه و مدیریت ساخت
 • داشتن تجربه کاری بدون دانش در کار
 • لایحه تاخیرات در ایران
 • مدیریت دارایی (Asset Management) در محیط داده مشترک (CDE)
 • عکسبرداری و تایم لپس (time-Lapse) در بحث مدیریت ادعا (Claim)
 • سطح مطالب ارائه شده در دوره های موسسه مدیریت ساخت علوی پور
 • عدم انتقال مناسب دانش در سازمانها
 • اهمیت یادگیری روشهای اجرا و تحویل پروژه (Project Delivery Systems)
 • وظایف و جایگاه مدیر ساخت
 • دلیل محدود بودن ظرفیت ثبت نام دوره ها
 • زمان شروع ثبت نامها
 • دوره هوش هیجانی در مدیریت پروژه
 • مدلسازی تاخیرات کارفرما و مالکیت شناوری در لایحه تاخیرات
 • تلفیق یادگیری ماشین (Machine Learning) با مباحث مدیریت پروژه